Teksti suurus:
A A A

Kodutütarde missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Missioon kui olemasolu kirjeldus on meie organisatsioonide puhul jätkusuutlikkuse märk. Samas tuleb olukorrale vastavalt olla paindlik. Arvame, et isamaalisus võiks meie missioonikirjelduses enam esile tõstetud olla, seega :

Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Isamaaline kasvatustöö ei saa kunagi valmis, sest sirguvad uued põlvkonnad muutuvates oludes, tekivad uued müüdid, tabud, väärtused, normid, arusaamad iseendast ja teistest inimestest. Ainult oma aadetele, ideaalidele kindlaks jäädes on võimalik Eesti elu edendada.

Me soovime:
 
 •  et iga noor suudaks end juhtida ning olla täisväärtuslik ühiskonnakodanik,
 •  et iga noor räägiks ilusat eesti keelt ja hoiaks loodust ning kultuuriväärtusi,
 •  et igal noorel on omaksvõetud rahvuslik väärikus, mis ei võimalda halvustada teisi rahvaid ja kultuure
 •  et iga noor märkaks abivajajat ja oleks hooliv ning sõbralik kaaslaste suhtes,
 • et iga noor oleks kindlameelne oma eesmärkide saavutamisel.

Visioon aastaks 2020

Iga noor tervitab võimalust panustada riigikaitsesse!

Noorte riigikaitsesse panustamine tähendab hea kodanikuna toimimist ja tegusemist igapäevaselt.

Hea kodaniku põhimõtted, millest saab kinni hoida igaüks:

1. tunnetab oma kohta maailmas ja teiste inimeste seas ning mõistab, et elusolendid on asjadest tähtsamad

2. aitab lähedasi ja võõraid ning toetab nõrgemaid

3. astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu

4. teeb tööd ja õpib kogu elu

5. austab oma riiki ja selle tähtpäevi, tunneb põhiseadust ja õigussüsteemi ning täidab seadust ka väikestes asjades

6. tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu, on poliitiliselt teadlik, ilmutab kodanikuaktiivsust ega pea end tähtsusetuks inimeseks

7. asutab inimväärikust, võrdõiguslikkust ja teiste õigust olla erinev

8. hoiab loodust, mõtleb ka teistele elusolenditele ja järeltulevatele põlvedele

9. tunneb ajalugu ning austab oma ja teiste rahvaste kultuuri

10. on aus, lahke, sõbralik ja peab lugu heast naljast.

Visiooni saavutamiseks töötame selles suunas, et:
 
 • Kasvatada igas juhis ja noores eneseväärikust, tagada enesearenguks võimalusi, suurendada nende toimetulekuoskusi, analüüsi- ja õppimisvõimet;
 • Pakkuda mitmekesiseid võimalusi tegevustes kaasalöömiseks nii liikmeks astunud noortele kui ka teistele noortele, kaasame lapsevanemaid ja nö vilistlasi;
 • Säilitada oma organisatsioonide omanäolisus (traditsioonid, sh järgukatsed, sümbolid, skautlikud kasvatuspõhimõtted, seotus riigikaitsega) ja paralleelselt tegelda ka vajalike uuenduslike lahendustega;
 • Tugevdada piirkondlikke allüksusi sel moel, et väljapaistvamad malevad/ringkonnad jagavad oma kogemust vähemsuutlikele;
 • Suudame oma kogemust jagada teistele organisatsioonidele, noortega tegelejaile, olla väga head koostööpartnerid ühisprojektides.

Riigikaitse valdkonna organisatsioonina tahame me tõsta laiemalt kodanikuteadlikkust selles suunas, et iga eneseteadlik kodanik leiaks endas soovi panustada riigikaitsesse talle sobival moel, sh astudes Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmete sekka.
 

Väärtused

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid kindlustavad distsipliini, eetika, võrdse kohtlemise, kodutütarde ja noorkotkaste käitumisreeglite järgimise. Proovikividena iga liikme ja juhi jaoks on need kokku võetavad eesti vanasõnadena:
 
 • Au, kellele tuleb au anda.

Igaüks meist on oma käitumisega eeskujuks teistele. Seda tuleb erinevates situatsioonides meeles pidada. Meie organisatsioonisiseses suhtluses on oluline dialoog. Juhtide puhul, lähtuvalt pädevusest, on olulisel kohal sõbralik ja vahetu suhtlus, millega reeglipäraselt lahendatakse ettetulevad mittemõistmised.
 
 • Kellele palju antud, sellelt ka palju nõutakse.

Nii juht kui noor peab oma tegevustes olema vastutustundlik ja sõbralik, ainult nii saame tagada õppimiseks turvalist õhkkonda. Kuna Kaitseliidu noorteorganisatsioonid väärtustavad (ka kehalist ) tublidust, siis lähtutakse ka igaühe eeldustest ja on soovist näha pingutust ja edasiminekut.
 
 • Hea südametunnistus on pehme peapadi.

Oma lubadustest ja kellaaegadestki tuleb kinni pidada. Sellest algab kõik peale, õige suhtumise olemasolul pole eesmärkide saavutamine ülejõukäiv.
 
 • Kuidas maa, nõnda rahvas.

Isamaalisus kui põhiväärtus läbib meie kasvatustööd. Isamaaliste tõekspidamiste kujundamine eeldab igapäevast väärtustest lähtuvat ja eeskujudele tuginevat kasvatustööd, aadetele kindaksjäämist, oma kultuuri tähtsustamist, looduse hoidmist. Eeldab ka ühiseid koolituslikke, spordi- ja seltsitegevusega seotud üritusi Kaitseliidus noorte ja täiskasvanute vahel, et igaühel tekiks kuuluvuse ja kaasatuse tunne.